bbtel logo
BRANDENBURG TELEPHONE
BRANDENBURG TELECOM